• اطلاع از آخرین اخبار و دستاوردها و تولیدات علمی در عرصه علم اطلاعات و دانش شناسی
  • آگاهی از فرصت های شغلی و استخدامی
  • بهره مندی از تسهیلات دوره های آموزشی متنوع علمی و فنی
  • حضور در بزرگ ترین جامعه صنفی کتابداران استان آذربایجان شرقی و خانواده بزرگ کتابداران ایران
  • مشارکت در برنامه ها و تجربه اندوزی در عرصه حرفه ای به عنوان رزومه فعالیت
  • اولویت در استخدام از طریق معرفی انجمن به مراکز علمی و فرهنگی و صنعتی

و …