خانم فرقانی

برخی وظایف و اختیارات:
۱) انتخاب بازرسان انجمن از طریق انتخابات مجمع عمومی انجام می‏شود. شرکت بازرس در جلسات هیأت مدیره بدون حق رای مجاز است و در هر زمان می‏تواند اسناد و دفاتر مالی انجمن را از هیأت مدیره مطالبه و مورد بررسی قرار دهد. هیچ یک از اعضای هیأت مدیره در این مورد حق ممانعت و یا اتلاف وقت را نخواهد داشت. بازرس انجمن دارای وظایفی به شرح زیر است:
۲) نظارت بر حسن جریان امور انجمن و رسیدی به مسائل مالی و اعلام نظر درباره گزارش‏های هیأت مدیره انجمن و رئیس انجمن
۳) بازرس بدون اینکه بتوانند به طور مستقیم در امور اجرایی دخالت نمایند موظف هستند در صورت مشاهده هر گونه سوء جریان در امور انجمن مراتب را به ریاست انجمن کتابداری و اطلاع‏رسانی ایران (شاخه استانی) گزارش نمایند.
۴) در صورت لزوم درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق‏العاده انجمن
۵) تهیه گزارش‏های بازرسی
تبصره. در پایان هر سال مالی ریاست هیأت مدیره گزارش فعالیت‏های سالیانه انجمن و ترازنامه مالی آن را حداقل ۴۵ روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه برای تائید در اختیار بازرس قرار خواهد داد.