آقای مهدی درم نثاری

برخی وظایف و اختیارات:
مسئولیت مسائل مالی انجمن و ارائه گزارش‏ های مربوط را خزانه ‏دار بر عهده دارد. خزانه‏ دار به همراه رئیس انجمن در هزینه نمودن موجودی انجمن بر اساس مصوبات هیأت مدیره عمل می‏ نماید. کلیه اوراق تعهدآور با امضای رئیس هیأت مدیره و امضای خزانه‏ دار و مهر انجمن خواهد بود. خزانه‏ دار در جهت تقویت بنیه مالی و استقلال مادی انجمن و تأمین همیاری مردمی و یا کمک گرفتن از نهادها و سازمان‌ها باید فعال باشد.