akbarnejadآقای دکتر  رضا اکبرنژاد خواجه

برخی وظایف و اختیارات:
نظارت بر کمیته های پژوهش و آموزش، عضو هیئت مدیره انجمن